Algemene voorwaarden

 • Wanneer de klant een afspraak maakt, stemt hij in met de algemene voorwaarden zoals ze op deze website staan vermeld.
 • Voor een massage zal ik kort een aantal vragen stellen met betrekking tot de gezondheid en verwachtingen ten aanzien van de massage. Voorafgaand aan de massage mail ik een korte intake vragenlijst. Het is belangrijk dat de klant relevante informatie verstrekt en dit intakeformulier naar waarheid invult.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Indien er overeengekomen is in gebruik van een dossier zal Sparza al het nodige doen om uw privacy te waarborgen. Uw dossier bevat aantekeningen en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruikt u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • Sparza zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • Sparza onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van de opleiding Natuurgeneeskundig Therapeut, Thai Dee Nieuwegein.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek/formulier aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Sparza en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.
  Sparza is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Sparza en ik verwacht dat ook van u.
 • Sparza is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in de praktijk en het gebouw waar de praktijk zich bevindt.
 • Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.
 • Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massage afspraak te laten gaan. 
 • Het is niet mogelijk om (een deel van) een rittenkaart of meerdere massages weg te geven aan iemand anders.
 • Indien u corona gerelateerde klachten heeft en de afspraak binnen 24 uur af zegt, breng ik de helft van de afspraak in rekening.
 • In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft de masseur de mogelijkheid een sessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van behandelaar en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de sessie noodzakelijk zijn. Behandelaar maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien behandelaar geen andere mogelijkheid kan bieden voor nieuwe behandeling of vanuit klant geen behoeft is in vervolgafspraak, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld. Iedere suggestie in die richting leidt tot het stoppen van de massage.
 • Sparza behoudt zich het recht voor om klanten te weigeren.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling geschiedt binnen 7 dagen via een factuur die per e-mail wordt verzonden.
 • Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten indien deze worden berekend en parkeerkosten, worden apart vermeld in het aanbod.
 • Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.